Breaking News

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลสถิตินักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ วันที่    16     เดือน    มิถุนายน   พ.ศ. 2563

ชั้น ชาย หญิง รวม

จำนวน

ห้องเรียน

อนุบาล 1 22 1
อนุบาล 2 34 2
รวมอนุบาล 56 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 61 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 58 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 39 2
รวมชั้นประถมศึกษา 304 14
การศึกษาพิเศษ 1 9 1
การศึกษาพิเศษ 2 12 1
รวมชั้นการศึกษาพิเศษ 21 2
รวมทั้งสิ้น 381