Breaking News

ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนวัดรวก  สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด  สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ตั้งอยู่เลขที่ 1158  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   10700  โทรศัพท์  0-2424-2461  โทรสาร 0-2424-2461
E-mail      : watruak2475@hotmail.co.th
Facebook  โรงเรียนวัดรวก สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ละติจูด : 13.781152, 100.484567
แผนที่ : https://goo.gl/maps/vW9MZt6iGC3a6aD68

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เนื้อที่ 3 ไร่   2 งาน เขตพื้นที่บริการ 5 ชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านญวน  ชุมชนโค้งมะขาม  ชุมชนวัดรวก  ชุมชนคลองบางบำหรุ  และชุมชนมะพร้าวคู่ มีผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานที่ ฯลฯ โดยประมาณ 450 คน

ประวัติโรงเรียน (ย่อ)

โรงเรียนวัดรวกก่อตั้งเมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2475 โดยท่านอธิการวัดรวก ( ชื่อ วอน ) และนายอำเภอบางกอกน้อย (ขุนธำรง  ธุรกิจ) เป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในแถบสวนบางบำหรุ  ได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านของตนเอง ซึ่งในสมัยแรกโรงเรียนใช้พื้นที่บริเวณวัดรวกเป็นที่เรียนหนังสือ ต่อมาวัดได้บริจาคพื้นที่จำนวน  3 ไร่  2 งาน เพื่อก่อสร้างโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น  24  คน  และผู้บริหารคนแรก  คือ นายสวัสดิ์  กลิ่นบุปผา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนวัดรวก มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างนวัตกรสู่นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
2. สร้างนวัตกรสู่นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมกิจกรรม  เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน
  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการพัฒนาผู้เรียน ด้วยระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา  ให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษากรุงเทพมหานคร
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัด และภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษา

เป้าหมาย

ผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามหลักสูตร สามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ลักษณะจิตสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย
ผู้บริหาร
1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน
2. สร้างแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีขวัญกำลังใจและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ครู
1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
ชุมชน
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัด และภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผู้เรียน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านนโยบายการศึกษากรุงเทพมหานคร

อัตลักษณ์
นักเรียนไหว้ได้อย่างถูกต้องสวยงาม

เอกลักษณ์
นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ

สีประจำโรงเรียน
เหลือง – แดง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไผ่รวก

คำขวัญเขตบางพลัด
พระแซกคำล้ำค่า แข่งเรือพายเจ้าพระยา งามสง่าพระรามแปด